Gwarancja

Gwarancja i rękojmia to dwie instytucje prawa cywilnego, które często są ze sobą mylone a ich rozróżnienie sprawia niejednokrtonie kłopoty. Podstawową różnicą pomiędzy rękojmią a gwarancją jest fakt, iż rękojmia jest ustawowo uregulowanym sposobem dochodzenia roszczeń, z kótrego przedsiębiorca nie może zostać w żaden sposób zwolniony jak również nie może odmówić przyjęcia reklamacji, jeżeli nie wynika to wprost z przepisów. Gwarancja jest natomiast fakultatywna i przedsiębiorca może, ale nie musi, objąć nią sprzedawanych towarów.

Zgodnie z treścią art. 556 Kodeksu Cywilnego :

 „Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną”.

Jest to przepis ustanawiający rękojmię. Aby można było skorzystać z ochrony jaką ona daje, wada rzeczy musi powstać przed jej zakupem. Tzn produkt który kupujemy, np. buty, są wykonane z wadliwego materiłu i po upływie dwóch tygodniu normalnego używania, zrobiła się w nich dziura. Mamy w tym momemcie pełne prawo aby żądać wymiany towaru na nowy lub jego naprawy. Możemy również domagać się obniżenia ceny bądź też odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna. Warto w tym momencie pamiętać, że przez okres jednego roku istnieje domniemanie, że stwierdzona wada  istniała już w momencie sprzedaży( art. 5562 k.c.) W przypadku zauważenia wady po upływie jednego roku od momentu sprzedaży, będzie zobligowani do wykazania, że wada towaru istniała w momencie zakupu.

Jeśli chodzi o gwarancję, to jest ona dobrowolnym oświadczeniem dotyczącym jakości towaru, w którym sprzedawca gwarantuje nam, iż przez dany okres, produkt będzie zdatny do użytku. Okres trwania gwarancji zależy wyłącznie od woli sprzedawcy. Może ona zostać udzielona zarówno na okres jednego roku jak też dożywotnio. Jeżeli w oświadczeniu gwarancyjnym nie określono okresu ochrony, przyjmuje się, że wynosi on 2 lata.

Udzielenie gwarancji może nastąpić, i tak też dzieje się najczęściej, w formie papierowej. Jednakże oświadczenie złożone np. w spocie reklamowym również jest wiążące a brak dokumentu gwarancyjnego w żaden sposób nie ogranicza naszego prawa wyniakającego z udzielonej gwarancji. W takim przypadku mogą jednak powstawać trudności formalne związane z ustaleniem jej dokładnej treści. Warto pamiętać, że zgodnie z prawem, możemy żądać wydania oświadczenia gwarancyjnego wydanego na papierze bądź też na innym trwałym nośniku ( art. 5772 k.c.).

Pamięrać należy również, że udzielenie gwarancji, nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi. W przypadku posiadania uprawnień z obu tych tytułów, to od kupującego zależy, z którego z nich skorzysta(art. 597 k.c.).