Wznowienie studiów

Powrót na studia po skreśleniu z nich, po nowelizacji przepisów o szkolnictwie wyższym z 2018 roku, nie jest już taki oczywisty. Studenci, którzy podchodzą dosyć luźno do możliwości skreślenia ich z listy studentów powinni koniecznie zapoznać się z przepisami panującymi na swojej macierzystej uczelni zanim zdecydują się odłożyć książki by nie uczyć się do egzaminu poprawkowego albo zdecydują się nie pisać kolejnego rozdziału swojej pracy dyplomowej, bo zawsze w ostateczności będą mogli się … Czytaj dalej

Odpowiedzialność dyscyplinarna

Osoby będące studentami powinny pamiętać, iż ciąży na nich specyficzny rodzaj odpowiedzialności. Chodzi tutaj o odpowiedzialnośc dyscyplinarną. Odpowiedzialność dyscyplinarna, to zgodnie z ustawą, odpowiedzialność studentów, którą ponoszą za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta. Karami dyscyplinarnymi są : upomnienie, nagana, nagana z ostrzeżeniem, zawieszenie w określonych prawach studenta na okres do jednego roku oraz wydalenie z uczelni. Na wstępie warto przywołać Art. 107 ust. 1 … Czytaj dalej

Legalizacja pobytu

Obcokrajowcy rozpoczynający studia w Polsce muszą pamiętać o konieczności zalegalizowania swojego pobytu. Dotyczy to zarówno studentów z krajów należących do Unii Europejskiej jak również studentów z państw nie będących jej członkami. Każdy obywatel państwa członkowiego Unii Europejskiej, może przebywać na terytorium Polski na podstawie ważnego dokumentu podróży lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i obywatelstwo, przez okres 3 miesięcy. W przypadku studentów, będziemy jednak mówili o pobycie … Czytaj dalej

Ograniczenia w przyznawaniu świadczeń pomocy materialnej dla studentów – nowelizacja z listopada 2021 r.

System akademickiej pomocy materialnej w Polsce, pomimo podejmowanych kolejnych reform i modyfikacji, pozostaje niewydolny, skomplikowany i często po prostu niezrozumiały. Do najczęściej zgłaszanych w naszej Poradni problemów o charakterze stricte studenckim, należą właśnie sprawy dotyczące świadczeń stypendialnych. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych okazał się przepis limitujący prawo do uzyskania ww. świadczeń, do maksymalnie 6 lat. Ograniczenie to pojawiło się, jako nowe rozwiązanie, w przyjętej – w roku 2018 – … Czytaj dalej