Odpowiedzialność dyscyplinarna

Osoby będące studentami powinny pamiętać, iż ciąży na nich specyficzny rodzaj odpowiedzialności. Chodzi tutaj o odpowiedzialnośc dyscyplinarną. Odpowiedzialność dyscyplinarna, to zgodnie z ustawą, odpowiedzialność studentów, którą ponoszą za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta. Karami dyscyplinarnymi są : upomnienie, nagana, nagana z ostrzeżeniem, zawieszenie w określonych prawach studenta na okres do jednego roku oraz wydalenie z uczelni.

Na wstępie warto przywołać Art. 107 ust. 1 ustawy o szkolnictwie wyższym, który określa obowiązki studenta, brzmi on następująco:

„1.Student jest obowiązany postępować zgodnie z treścią ślubowania  i przepisami obowiązującymi w uczelni.

2.Student jest obowiązany w szczególności do: 1) uczestniczenia w zajęciach zgodnie z regulaminem studiów; 2) składania  egzaminów,  odbywania  praktyk  zawodowych i spełniania  innych wymagań przewidzianych w programie studiów.”

Aby wyjaśnić, jaki czyn może stanowić naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni, sprecyzować należy najpierw czym te „przepisy obowiązujące w uczelni” są.  Przepisami takimi będą: status uczelni, regulamin studiów,
strategia uczelni, regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji, regulamin korzystania z infrastruktury badawczej, a także decyzje administracyjne rektora.  Naruszeniem takich przepisów będzie z pewnością złamanie dyscypliny obowiązującej na egzaminach, np. poprzez korzystanie z urządzeń elektronicznych czy też „tradycyjne” ściąganie.

Jeśli chodzi o pojęcie „czynów uchybiających godności studenta„ jest to ze swej natury pojęcie niedookreślone i otwarte, którego ocena zależy od odwołania się każdorazowo do konkretnej sytuacji. Postępowania dyscyplinarne były wszczynane zarówno w przypadkach takich jak prowokowanie bójek w akademiku czy brak zachowywania nalezytej higieny. Przyczyną wszczęcia postępowania dyscyplinarnego może być również zamieszczanie obraźliwych wpisów na grupie studenckiej na Facebooku, kierowanych zarówno w stronę innych studentów jak równie w stronę pracowników uczelni.

Choć postępowania dyscyplinarne dość rzadko kończą się zastosowaniem najdotkliwszej z kar, czyli kary wydalenia z uczelni, to warto zdawać sobie sprawę z tego, że istnieje coś takiego jak odpowiedzialność dyscyplinarna studenta.