Wznowienie studiów

Powrót na studia po skreśleniu z nich, po nowelizacji przepisów o szkolnictwie wyższym z 2018 roku, nie jest już taki oczywisty. Studenci, którzy podchodzą dosyć luźno do możliwości skreślenia ich z listy studentów powinni koniecznie zapoznać się z przepisami panującymi na swojej macierzystej uczelni zanim zdecydują się odłożyć książki by nie uczyć się do egzaminu poprawkowego albo zdecydują się nie pisać kolejnego rozdziału swojej pracy dyplomowej, bo zawsze w ostateczności będą mogli się … Czytaj dalej

Odpowiedzialność dyscyplinarna

Osoby będące studentami powinny pamiętać, iż ciąży na nich specyficzny rodzaj odpowiedzialności. Chodzi tutaj o odpowiedzialnośc dyscyplinarną. Odpowiedzialność dyscyplinarna, to zgodnie z ustawą, odpowiedzialność studentów, którą ponoszą za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta. Karami dyscyplinarnymi są : upomnienie, nagana, nagana z ostrzeżeniem, zawieszenie w określonych prawach studenta na okres do jednego roku oraz wydalenie z uczelni. Na wstępie warto przywołać Art. 107 ust. 1 … Czytaj dalej

Wzór umowy najmu lokalu

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych beneficjentów przygotowaliśmy dla Państwa przykładowy wzór umowy najmu mieszkania. Oczywiście zachęcamy do konsultacji każdej umowy z naszą Poradnią przed jej ostatecznym podpisaniem.

Legalizacja pobytu

Obcokrajowcy rozpoczynający studia w Polsce muszą pamiętać o konieczności zalegalizowania swojego pobytu. Dotyczy to zarówno studentów z krajów należących do Unii Europejskiej jak również studentów z państw nie będących jej członkami. Każdy obywatel państwa członkowiego Unii Europejskiej, może przebywać na terytorium Polski na podstawie ważnego dokumentu podróży lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i obywatelstwo, przez okres 3 miesięcy. W przypadku studentów, będziemy jednak mówili o pobycie … Czytaj dalej

Ograniczenia w przyznawaniu świadczeń pomocy materialnej dla studentów – nowelizacja z listopada 2021 r.

System akademickiej pomocy materialnej w Polsce, pomimo podejmowanych kolejnych reform i modyfikacji, pozostaje niewydolny, skomplikowany i często po prostu niezrozumiały. Do najczęściej zgłaszanych w naszej Poradni problemów o charakterze stricte studenckim, należą właśnie sprawy dotyczące świadczeń stypendialnych. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych okazał się przepis limitujący prawo do uzyskania ww. świadczeń, do maksymalnie 6 lat. Ograniczenie to pojawiło się, jako nowe rozwiązanie, w przyjętej – w roku 2018 – … Czytaj dalej

Zwrot towaru

Często zdarza się, że sklepy uzależniają zwrot towaru od posiadania paragonu, potwierdzającego jego zakup. Paragony mają to do siebie, że lubią się gubić. Co w przypadku gdy paragon zaginie a my będziemy chcieli dokonać zwrotu? W przypadku, w którym chcemy zwrócić towar, który nie posiada żadnej wady, jesteśmy związani wewnętrzym regulaminem sklepu. Wówczas, jeżeli taki regulamin posiada postanowienia traktujące o konieczności posiadania paragonu, będzie on niezbędny do dokonania zwrotu. Sprawa … Czytaj dalej

Gwarancja

Gwarancja i rękojmia to dwie instytucje prawa cywilnego, które często są ze sobą mylone a ich rozróżnienie sprawia niejednokrtonie kłopoty. Podstawową różnicą pomiędzy rękojmią a gwarancją jest fakt, iż rękojmia jest ustawowo uregulowanym sposobem dochodzenia roszczeń, z kótrego przedsiębiorca nie może zostać w żaden sposób zwolniony jak również nie może odmówić przyjęcia reklamacji, jeżeli nie wynika to wprost z przepisów. Gwarancja jest natomiast fakultatywna i przedsiębiorca może, ale nie musi, … Czytaj dalej

Plagiat na studiach

Od lat do najbardziej wstydliwych zjawisk występujących w polskich szkołach wyższych należy bezprawne wykorzystywanie cudzego dorobku naukowego, popularnie nazywane plagiatem. Skradziony – bo tak brzmi tłumaczenie łacińskiego słowa plagiatus – powinien być przez każdego studenta traktowany jako swoista „intelektualna kradzież”, a więc czyn jaskrawie naruszający jeden z podstawowych obowiązków studenckich, jakim jest dbanie o godność i honor członka społeczności akademickiej. Przygotowując się zatem do kolejnego roku … Czytaj dalej

Umowa najmu lokalu

Umowa najmu lokalu mieszkalnego jest jedną z pierwszych umów zawieranych w dorosłym, studenckim życiu. Zapewnienie odpowiedniego lokum w mieście akademickim, poza pandemicznymi zawirowaniami, jest koniecznym warunkiem uczęszczania na zajęcia oraz wykazywania aktywności w bogatym i różnorodnym życiu studenckim. Tym, którzy nie kwalifikują się na zapewnienie zakwaterowania w akademiku pozostaje poszukiwanie lokum na warunkach rynkowych (zawarcia umowy). Umowa najmu lokalu mieszkalnego jest umową cywilnoprawną, zawieraną w ramach swobody kontraktowej … Czytaj dalej

Co zrobić jak nie płacą? – wezwanie do zapłaty

Zobowiązania pieniężne, w myśl zasady pacta sunt servanda, trzeba spełniać. Czasami zdarza się jednak, że z rozmaitych powodów faktycznych (np. nieuczciwości, „bałaganu w papierach”, braku płynności finansowej czy nawet niewypłacalności) nasz dłużnik spóźnia się ze swoim świadczeniem. Najczęściej jest sytuacja, w której na nasz rachunek bankowy nie dociera w obiecanym terminie określona kwota przelewu. Należna nam kwota może wynikać z różnych tytułów umownych (zlecenia, o dzieło, o pracę, sprzedaży, najmu, … Czytaj dalej