Sposób obliczania terminów administracyjnych zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego

Terminy administracyjne odgrywają kluczową rolę w procesie postępowania administracyjnego, regulując rytm i prawidłowy przebieg działań organów administracji publicznej oraz interesariuszy. Zasady obliczania tych terminów są uregulowane w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (KPA), co stanowi fundament dla prawidłowego funkcjonowania administracji publicznej. Poniżej omówione zostaną zasady obliczania terminów administracyjnych oraz skutki ich niezachowania. Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, terminy administracyjne liczne są w dniach kalendarzowych, … Dowiedz się więcej

Zadatek, a zaliczka

Przystępując do wielu rodzajów umów, często spotykamy się z dwoma pojęciami: zadatkiem i zaliczką. Choć oba mają na celu zabezpieczenie interesów stron, istnieją między nimi istotne różnice. Warto zrozumieć czym się charakteryzują, aby skutecznie korzystać z obu rozwiązań w zależności od sytuacji. W świetle polskiego prawa cywilnego, zadatek regulowany jest w art. 394 kodeksu cywilnego, podczas gdy pojęcie zaliczki nie posiada bezpośredniego uregulowania w przepisach prawa. **Definicja … Dowiedz się więcej

Prawne możliwości dochodzenia alimentów w przypadku niewypłacania świadczeń

Zabezpieczenie środków finansowych dla dzieci, zwłaszcza w sytuacji rozwodu lub separacji, jest priorytetem dla polskiego prawa. Alimenty mają na celu zapewnić dziecku godziwe warunki życia, zwłaszcza gdy jeden z rodziców nie przebywa już z dzieckiem. W przypadku, gdy jedna ze stron nie spełnia obowiązku płacenia alimentów, istnieją pewne prawne środki, które umożliwiają dochodzenie należności. Prawo do alimentów i obowiązek ich płacenia Prawo polskie nakłada na oboje rodziców obowiązek … Dowiedz się więcej

Umowa o pracę, a umowa zlecenie

Zatrudnienie może odbywać się na podstawie różnych umów, jednak dwie najczęściej spotykane  w praktyce to umowa o pracę oraz, zwłaszcza w przypadku studentów, umowa zlecenie. Różnice między tymi rodzajami umów są niezwykle istotne, zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Poniżej przedstawiamy kluczowe różnice między umową o pracę a umową zlecenie, a także omawiamy sposoby ich rozwiązania. Umowa o Pracę: Umowa o pracę reguluje zatrudnienie pracownika na określonych … Dowiedz się więcej

Umowa o dzieło, a umowa zlecenia. Podstawowe różnice.

Umowy o dzieło i umowy zlecenia to dwa podstawowe rodzaje umów regulowane przez polskie prawo cywilne. Choć obie służą do powierzenia określonego zadania, istnieją istotne różnice między nimi. Zrozumienie tych różnic jest kluczowe zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób fizycznych, zawierających tego rodzaju umowy. Umowa o dzieło jest zawierana w celu wykonania określonej rzeczy, dzieła, lub usługi. Charakteryzuje się tym, że wykonawca zobowiązuje się … Dowiedz się więcej

Procedura reklamacji towaru

Reklamacja towaru to proces, który pozwala konsumentowi dochodzić swoich praw w przypadku, gdy zakupiony produkt jest wadliwy lub niezgodny z umową. Polskie prawo, w tym Kodeks Cywilny oraz ustawa o ochronie konsumentów, precyzyjnie określa prawa i obowiązki zarówno konsumentów, jak i sprzedawców w kontekście reklamacji towarów. Poniżej przedstawiona zostanie procedura reklamacyjna, która pozwoli konsumentowi skorzystać z prawnego wsparcia w przypadku problemów z zakupionym produktem. Podstawowym dokumentem regulującym reklamację towaru jest … Dowiedz się więcej

Alimenty

Alimenty, czyli świadczenia mające na celu zaspokojenie potrzeb uprawnionego, są jednym z najbardziej istotnych obszarów prawa rodzinnego w Polsce. Obowiązek alimentacyjny może istnieć między różnymi kategoriami osób. Przede wszystkim,  co jest najczęściej spotykane w praktyce, to rodzice (zwykle jedno z rodziców) są zobowiązani do zapewnienia środków utrzymania i w miarę potrzeby wychowania dla swoich dzieci. W sytuacji, gdy obowiązek utrzymania i wychowania dziecka spoczywa na jednym z rodziców po separacji … Dowiedz się więcej

Spadkobranie

Dziedziczenie to obszerna dziedzina regulowana przepisami Kodeksu cywilnego. Proces ten obejmuje przeniesienie majątku po zmarłej osobie na spadkobierców. Dziedziczenie może odbywać się zgodnie z ustawowym porządkiem dziedziczenia lub na podstawie testamentu. W przypadku dziedziczenia ustawowego, spadkobiercy są określani zgodnie z hierarchią krewnych, natomiast testament pozwala spadkodawcy określić, kto odziedziczy po nim majątek. Dziedziczenie ustawowe występuje, gdy osoba zmarła nie sporządziła testamentu lub uczyniła to w sposób nieważny. … Dowiedz się więcej

Wznowienie studiów

Powrót na studia po skreśleniu z nich, po nowelizacji przepisów o szkolnictwie wyższym z 2018 roku, nie jest już taki oczywisty. Studenci, którzy podchodzą dosyć luźno do możliwości skreślenia ich z listy studentów powinni koniecznie zapoznać się z przepisami panującymi na swojej macierzystej uczelni zanim zdecydują się odłożyć książki by nie uczyć się do egzaminu poprawkowego albo zdecydują się nie pisać kolejnego rozdziału swojej pracy dyplomowej, bo zawsze w ostateczności będą mogli się … Dowiedz się więcej

Odpowiedzialność dyscyplinarna

Osoby będące studentami powinny pamiętać, iż ciąży na nich specyficzny rodzaj odpowiedzialności. Chodzi tutaj o odpowiedzialnośc dyscyplinarną. Odpowiedzialność dyscyplinarna, to zgodnie z ustawą, odpowiedzialność studentów, którą ponoszą za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta. Karami dyscyplinarnymi są : upomnienie, nagana, nagana z ostrzeżeniem, zawieszenie w określonych prawach studenta na okres do jednego roku oraz wydalenie z uczelni. Na wstępie warto przywołać Art. 107 ust. 1 … Dowiedz się więcej