Co zrobić jak nie płacą? – wezwanie do zapłaty

Zobowiązania pieniężne, w myśl zasady pacta sunt servanda, trzeba spełniać. Czasami zdarza się jednak, że z rozmaitych powodów faktycznych (np. nieuczciwości, „bałaganu w papierach”, braku płynności finansowej czy nawet niewypłacalności) nasz dłużnik spóźnia się ze swoim świadczeniem.

Najczęściej jest sytuacja, w której na nasz rachunek bankowy nie dociera w obiecanym terminie określona kwota przelewu. Należna nam kwota może wynikać z różnych tytułów umownych (zlecenia, o dzieło, o pracę, sprzedaży, najmu, przechowania itp.), jak i również ze zobowiązań pozaumownych (zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych czy odszkodowanie z tytułu czynu zabronionego).

W takiej sytuacji pojawia się problem wyegzekwowania należnej nam sumy pieniężnej. W przypadku, gdy dotychczasowy kontakt z dłużnikiem (mailowy lub telefoniczny) nie jest skuteczny, należy do niego wystosować odpowiednie pismo. Jest to krok, który ze swojej natury zmierza do polubownego załatwienia sprawy, nie angażując jeszcze czynników przymusu (sądu albo komornika).

Aby wysłać wezwanie do zapłaty nie trzeba ponosić żadnych opłat sądowych. Jedyny koszt, który ponosimy, to płatność za usługę przesyłki listu ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Warto dodać, że wezwanie do zapłaty jest istotne z punktu widzenia konstrukcji ewentualnego pozwu. W treści pozwu wymagana jest informacja czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Wysłanie wezwania do zapłaty i brak odpowiedzi na nie drugiej strony blokuje odrzucenie pozwu na podstawie przesłanki niepodjęcia prób pozasądowego sposobu rozwiązania sporu.

Wezwanie do zapłaty powinno zawierać:

– datę sporządzenia,

– oznaczenie podmiotu wzywającego do zapłaty (wierzyciela),

– oznaczenie podmiotu wezwanego do zapłaty (imię i nazwisko lub nazwa dłużnika wraz z adresem)

– wskazanie podstawy wierzytelności (np. umowa o dzieło zawarta pomiędzy stronami dnia 07.10.2021 r.)

– określenie kwoty żądania,

– wskazanie numeru rachunku bankowego wzywającego, na który ma być dokonana płatność

– wyznaczenie terminu do uregulowania należności (np. 7 albo 14 dni),

– wskazanie, że wierzyciel, w przypadku braku odpowiedzi na wezwanie do zapłaty, będzie dochodził wierzytelności na drodze sądowej, co spowoduje dla dłużnika dodatkowe koszty,

– podpis wzywającego do zapłaty (wierzyciela).

Wezwania do zapłaty nie trzeba uzasadniać. Uzasadnienie może ułatwić dłużnikowi przygotowanie się do ewentualnego sporu oraz źle wpłynąć na późniejszą taktykę procesową wierzyciela.

W praktyce często zdarza się, że profesjonalnie sporządzone wezwanie do zapłaty odnosi swój pożądany skutek.

W przypadku braku odpowiedzi na wezwanie nie pozostaje nam nic innego jak złożyć pozew w sądzie.

Warto pamiętać, że poza wąsko zakreślonymi sytuacjami, samopomoc w egzekwowaniu roszczeń jest zabroniona, a jej podjęcie może narazić nas na odpowiedzialność cywilną lub karną.

Albert Pielak